Regulamin rezerwacji i wynajmu

ZANIM DOKONASZ REZERWACJI ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM

REGULAMIN REZERWACJI I WYNAJMU RANCZA GRUBA RYBA

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu domków. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji umowę najmu uważa się za zawartą.

2. Rezerwację wstępną / telefoniczną lub e-mailową/ należy potwierdzić w ciągu 3 dni / liczy się data zaksięgowania na koncie odbiorcy/ wpłacając zadatek / zaliczkę/ na konto bankowe: Bank ING Nr 87 1050 1575 1000 0022 8290 6953 w wysokości 30% całości kwoty od zamówionych noclegów. W tytule przelewu proszę wpisać: nazwisko osoby rezerwującej, termin pobytu i nr telefonu kontaktowego. Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulację rezerwacji wstępnej.

3. Wpłata zadatku / zaliczki / przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on i osoby przebywające z nim w tym terminie przedmiotowy regulamin najmu.

4. Całą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca gotówka w dniu przyjazdu przy pobieraniu kluczy.

5. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas , zadatek nie podlega zwrotowi.

6. Doba zaczyna się o godz. 16:00 / przyjazd /, a kończy się o godz. 12:00 / wyjazd/ – dotyczy turnusów 7 – 14 dni.

7. W przypadku rezerwacji z przedpłatą niestawienia się gościa w ośrodku do godz. 10:00 dnia następnego / przyjazd na drugi dzień / jest równoznaczne z rezygnacją z rezerwacji oraz możliwością wynajęcia domu innemu gościowi, jeżeli nie ustalono inaczej.

8. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19.08.1997 o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

9. Wynajmujący zobowiązany jest do poinformowania Właściciela lub osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy najpóźniej jeden dzień przed przyjazdem, jeżeli godzina przyjazdu jest inna niż w punkcie nr 6 / godz. 16:00 /.

10. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Wynajmujący zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.

11. Wynajmujący zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela , przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu / powody osobiste, trudności komunikacyjne, strajki, itp.

12. Za zagubienie kluczy pobieramy opłatę w wys. 70,00 zł.

13. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.

14. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w domku w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.

15. W przypadku przekroczenia deklarowanej w karcie zgłoszeniowej liczby osób korzystających z domku / bez zgody właściciela lub osoby upoważnionej/, właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

16. Cena usług przez właściciela domku nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Wynajmujący na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku / szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby/, również za kradzież bagaży w czasie całego rekreacyjnego pobytu, Firma nie ponosi odpowiedzialności / radzimy prze przyjazdem odpowiednio dodatkowo się ubezpieczyć/.

17. Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać domek tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w domku/.

18. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Właściciela.

19. Właściciel dopuszcza możliwość stwierdzenia uszkodzeń tzw. ukrytych, ale tylko w elementach niewidocznych / takich jak uszkodzone łóżko, uszkodzone drzwi do szafy itp./

20. Brak uwag ze strony Wynajmującego co do takich uszkodzeń w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń co do całego lokalu, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i w dobrym stanie.

21. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w domku w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.

22. W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

23. W przypadku gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

24. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godz. 22:00 do 6:00 Właściciel lub osoba odpowiedzialna za klucze zostanie zmuszona do uzasadnionej interwencji wezwania Policji, właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.

25. Ze względu na wymagania Ochrony przeciwpożarowej w domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do domków łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

26. Wynajmujący nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w domku. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować właściciela obiektu.

27. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymania oraz zwrotu domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem. Nie dostosowanie się do do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty tytułem końcowego posprzątania domku.

28. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem domku a Wynajmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.

29. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym specjalnie do tego celu miejscu.

30. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody , prądu.

31. Akceptujemy zwierzęta pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu podczas rezerwacji oraz, ze nie będą zagrażały i przeszkadzały osobom mieszkającym w pobliżu. Wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta ponosi Wynajmujący.

32. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w  przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.